Kế hoạch ổ chức xét hoàn thành chương trình Tiểu học, tốt nghiệp THCS và tuyển sinh năm 2021

Ngày 26/4/2021 Phòng GD&ĐT huyện Việt Yên ban hành Kế hoạch số 29/KH-PGDĐT về việc tổ chức xét hoàn thành chương trình Tiểu học, tốt nghiệp THCS và tuyển sinh năm 2021 trên địa bàn huyện.

Tài liệu đính kèm: Tải về

Nội dung cụ thể của kế hoạch:

1. Xét công nhận hoàn thành chƣơng trình tiểu học 

Các trường tiểu học tổ chức xét công nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đảm bảo thực chất, chống bệnh thành tích, thực hiện theo đúng Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT và Thông tư số 22/2016/TT-BGĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi bổ sung một số điều của quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT; - Thời gian xét: 01 ngày 25/5/2021

2. Xét công nhận tốt nghiệp THCS (

Thời gian xét 01 ngày 25/5/2021 tại các nhà trường THCS trên địa bàn huyện.

3. Tuyển sinh lớp 1 

- Các trường xây dựng kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2021-2022 cụ thể, chi tiết, phân công nhiệm vụ rõ ràng

+ Xác định rõ địa bàn tuyển sinh của các trƣờng; +

 Thực hiện các biện pháp hiệu quả để huy động 100% số trẻ 6 tuổi (sinh năm 2015) đƣợc đến trường; tạo mọi điều kiện để trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em khuyết tật, trẻ em dân tộc ít người và trẻ em ở nước ngoài về nước (trên 6 tuổi chƣa ra lớp các năm trƣớc) vào lớp 1; 

+ Không nhận những trẻ chưa đủ tuổi vào học lớp 1 (học trước tuổi) nếu không đủ điều kiện theo Luật Phổ cập Giáo dục tiểu học; 

+ Khi tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh phải đối chiếu và kiểm tra ngay Giấy khai sinh bản sao với bản chính và sổ hộ khẩu để tránh việc sai lệch họ và tên, ngày, tháng, năm sinh…; 

+ Không tổ chức khảo sát để tuyển sinh lớp 1 dưới bất kỳ hình thức nào;

4. Tuyển sinh lớp 6 

Thực hiện xét tuyển 100% học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học, trong độ tuổi quy định và có hộ khẩu thường trú (nếu tạm trú phải từ 9 tháng trở lên) tại địa bàn xã, thị trấn nơi trường THCS tuyển sinh

5. Tuyển sinh vào các lớp chất lượng cao tại THCS Thân Nhân Trung (có hướng dẫn riêng)

6. Tuyển sinh lớp 10 THPT 

Thực hiện theo khoản 3 mục II (Tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập) trong Quyết định số 841. 

- Phương thức tuyển sinh: 

+ Thực hiện theo Công văn số 1115/SGD&ĐT-KTKĐCL ngày 23/9/2020 của Sở GD&ĐT. 

+ Thi tuyển vào các trường THPT công lập

+ Xét tuyển vào các trường THPT ngoài công lập, trung tâm trực thuộc Sở, trường chuyên nghiệp có tuyển sinh lớp 10. 

- Đối tượng: Những học sinh đã tốt nghiệp THCS ở tỉnh Bắc Giang năm học 2021-2022 hoặc đã tốt nghiệp các năm trước, có độ tuổi theo qui định, có đủ hồ sơ hợp lệ theo qui chế đều được đăng kí dự tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022.....

KH xet TN-TS nam 2021-2022 26.pdf

Bài viết liên quan