Giao lưu văn nghệ của học sinh khu Cao Lôi với Học sinh Nhật Bản