Vệ siinh lớp học

HS lớp 4D tích cực vệ sinh lớp học, sắp xếp tủddoof dùng gọn gàng, ngăn nắp.

Bài viết liên quan